Υπουργείο Πολιτισμού: Διαγωνισμός Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2024

Το Υπουργείο Πολιτισμού προκηρύσσει διαγωνισμό Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου για το έτος 2024, με στόχο την ενίσχυση και προαγωγή του Ελληνικού Θεατρικού Έργου, με βάση το άρθρο 41 του Ν. 3905/2010 και την αριθμ. ΥΠΠΟ/36614/29.01.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΑΖ46ΝΚΟΤ-ΤΞΛ) εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τα εξής βραβεία:

1. Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου

Σε αυτόν το διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε.

Χρηματικό έπαθλο: 7.000 ευρώ.

2. Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά

Σε αυτόν το διαγωνισμό μπορεί να υποβάλει θεατρικό έργο οποιοσδήποτε.

Χρηματικό έπαθλο: 5.000 ευρώ.

3. Κρατικό Βραβείο για Νέους Θεατρικούς Συγγραφείς «Χρύσα Σπηλιώτη»

Σε αυτόν το διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο νέοι θεατρικοί συγγραφείς.

Στην έννοια του νέου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται εκείνοι, των οποίων θεατρικό έργο δεν έχει στο παρελθόν εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Χρηματικό έπαθλο: 5.000 ευρώ.

Σε καθέναν από τους ανωτέρω διαγωνισμούς, η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να απονέμει Έπαινο σε έργο που δεν βραβεύτηκε, αλλά διακρίνεται για την τόλμη και την καινοτομία του.

Γενικοί όροι διαγωνισμού:

Χρόνος υποβολής των έργων

Τα έργα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Είδος και προδιαγραφές υποβαλλόμενων έργων

Τα υποβαλλόμενα έργα μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της δραματικής τέχνης. Πρέπει να είναι γραμμένα απευθείας στην ελληνική γλώσσα (και όχι μεταφρασμένα στα ελληνικά).

Τρόπος υποβολής των έργων

α. Τα έργα υποβάλλονται στο Τμήμα Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού (Ρεθύμνου 1, Τ.Κ. 10682 Αθήνα, γραφείο 208). Έργα που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία (fax) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δε γίνονται δεκτά.

β. Τα έργα υποβάλλονται ως εξής:

▪ με ψευδώνυμο σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίτυπα,

▪ με επιλογή γραμματοσειράς Times New Roman, Calibri ή Arial,

▪ σε μέγεθος 12,

▪ χρώμα μελανιού αποκλειστικά μαύρο και

▪ βιβλιοδεσία (θερμοκόλληση ή σπιράλ)

γ. Κάθε συγγραφέας έχει δικαίωμα υποβολής ενός μόνον έργου και σε έναν μόνο από τους προκηρυσσόμενους διαγωνισμούς. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων του ενός έργου, τα υποβληθέντα έργα αποκλείονται.

δ. Τα έργα δεν επιστρέφονται.

4. Συνοδευτικά δικαιολογητικά

Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία αναγράφεται με σαφήνεια ο διαγωνισμός στον οποίο συμμετέχει (συνημμένη φόρμα αίτησης συμμετοχής στον διαγωνισμό).

Η αίτηση υπογράφεται με ψευδώνυμο και συνοδεύεται από σφραγισμένο φάκελο στον οποίο περιέχονται αποκλειστικά τα εξής:

α) Σελίδα αλληλογραφίας με τα πραγματικά στοιχεία του συγγραφέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η τυχόν αναγραφή στην αίτηση ή στα αντίτυπα του έργου του πραγματικού ονόματος και όχι του ψευδωνύμου συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 επικυρωμένη ή εκδοθείσα από το gov.gr, η οποία θα εσωκλείεται στο σφραγισμένο φάκελο, και θα αναγράφει το ορισμένο με σαφήνεια κείμενο:

“Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού, καθώς επίσης, δηλώνω ότι το υποβαλλόμενο έργο είναι πρωτότυπο, δεν έχει εκδοθεί, δημοσιευθεί, διδαχθεί από σκηνής ή αποτελέσει τον πυρήνα κινηματογραφικού ή τηλεοπτικού έργου, καθώς και ότι δεν έχει υποβληθεί παλαιότερα σε άλλους διαγωνισμούς οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα. Το έργο που έχω υποβάλει με το ψευδώνυμο “…………………………” έχει τίτλο “……………………………..”.

Σε περίπτωση που η δήλωση αυτή αποδειχθεί ψευδής, αυτό συνιστά λόγο ακυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ανακήρυξη βραβευμένων

α. Τα έργα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού. Κάθε Επιτροπή διατυπώνει την απόφασή της σε ιδιαίτερο πρακτικό. Η ανακοίνωση των βραβείων θα γίνει τον Ιούλιο του 2025.

Με την ανακοίνωση των βραβείων δίνεται στη δημοσιότητα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού αιτιολογημένη έκθεση της Επιτροπής, στην οποία αναφέρεται το σκεπτικό της βράβευσης, καθώς και η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον υπάρχει.

β. Η απονομή των Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Θεατρικού Έργου γίνεται στο πλαίσιο της τελετής απονομής των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων.

γ. Τα βραβευμένα έργα διαβιβάζονται από το Τμήμα Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού στους Καλλιτεχνικούς Διευθυντές του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος προς διερεύνηση της δυνατότητας ένταξής τους στον καλλιτεχνικό προγραμματισμό των εν λόγω Θεάτρων.

δ. Θίασοι του ελεύθερου θεάτρου οι οποίοι εντάσσουν στο ρεπερτόριό τους έργα που έχουν τιμηθεί με Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου μπορούν να επιχορηγούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για το ανέβασμα των συγκεκριμένων  με τους όρους που ισχύουν στα εκάστοτε Προγράμματα.

ε. Με μέριμνα της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού τηρείται αναλυτική βάση δεδομένων προσβάσιμη στο διαδίκτυο με πλήρη κατάλογο των βραβευμένων έργων, περίληψή τους, καθώς και βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων τους, η οποία βάση ενημερώνεται συστηματικά.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για το διαγωνισμό θα  παρέχονται στα τηλέφωνα:

210-8201743 και 210-8201722.

φωτογραφία αρχείου

Source link

Προηγούμενο άρθροΆλιμος: Καθαρίστρια ανακάλυψε “μίνι οπλοστάσιο” που έκρυβε στη ντουλάπα του ένας 93χρονος
Επόμενο άρθροΠερ. Κρήτης: Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων για απόδοση θέσεων σε λαϊκές αγορές